Your server is running PHP version 5.3.29 but this plugin requires at least PHP 5.4. Please run an upgrade.

Podstawa prawna | d@2net

Podstawa prawna

Podstawa prawna działania Serwisu Obrotu Wekslami i Wierzytelnościami .d@2net.

art. 4 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dziennik Ustaw z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami, 

art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Podanie do publicznej wiadomości oferty sprzedaży wierzytelności (długu, roszczenia, weksla, obligacji, papierów dłużnych lub zastawnych) w zakresie zobowiązania pieniężnego (lub materialnego lub rzeczowego) i danych osobowych lub korporacyjnych dłużnika, następuje na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 1015 z późniejszymi zmianami) oraz art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 2135 z późniejszymi zmianami).

Przepisy prawa zezwalają na udostępnienie informacji gospodarczej, zawierającej dane dotyczące podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej albo osoby fizycznej oraz ich zobowiązania pieniężnego (lub materialnego lub rzeczowego) bez zgody tych podmiotów, jeżeli następuje to w usprawiedliwionym prawnie celu zaspokojenia Wierzyciela (prawnie przynależnego Wierzycielowi) poprzez sprzedaż wierzytelności (długu lub zobowiązania) przez ogłoszenie publiczne.

Serwis Obrotu Wekslami i Wierzytelnościami